Zaštita gaćaste kukumavke i dugorepe sove u NP „Kopaonik”

Zaštita gaćaste kukumavke Aegolius funereus i dugorepe sove Strix uralensis u NP „Kopaonik” (2010-)

Četinarske i bukove šume nekad davno bile su široko rasprostranjene širom srednje Srbije. Nažalost, danas više nije tako. Površine pod ovim šumama se svakodnevno smanjuju i osiromašuju. To je posledica sve veće ljudske potražnje za drvetom kao sirovinom za industriju i građevinarstvo. Učestali šumski požari, urbanizacija na planinama, nelegalna gradnja, nekontrolisana i neplanska seča oduzimaju životni prostor retkim i osetljivim vrstama. Među njima su i gaćasta kukumavka (Aegolius funereus) i dugorepa sova (Strix uralensis), retke gnezdarice planina srednje Srbije. Obe vrste su kao predatori nezamenljive karike u lancu ishrane i njihovim gubitkom trajno bi se oštetio i osiromašio osetljiv prirodni balans u planinskim ekosistemima. Zbog svih navedenih problema i vođeni potrebom da saznamo više o biologiji i ekologiji obe vrste, odlučili smo da im aktivno pomažemo postavljanjem drvenih kutija za gnežđenje i očuvanjem starih četinarskih šuma kroz razgovor sa vlasnicima i upravljačima istih.

U maju 2010. godine započeli smo saradnju sa Javnim preduzećem „Nacionalni park Kopaonik“. Uz nesebičnu logističku pomoć Uprave nacionalnog parka započeta su mapiranja teritorija obe vrste na području Ravnog Kopaonika. Posle mapiranja teritorija potvdili smo da gaćasta kukumavka u manjem broju naseljava Kopaonik, dok uralska sova za sada nije nađena, iako postoje pogodna staništa za život ove vrste. Kako šume Kopaonika nisu dovoljno bogate dupljama i pukotinama u drveću, i kako bi pomogli reprodukciju gaćaste kukumavke, postavili smo početnih 25, a kasnije još 20 kutija za gnežđenje širom Ravnog Kopaonika. Za dugorepu sovu smo u pogodnim staništima Metođe i Barske reke postavili probnih devet gnezdećih kutija u nadi da će neka biti naseljena. Monitoringom smo utvrdili da gaćaste kukumavke redovno posećuju određen broj utija, ali za sada bez uspešnog gnežđenja. Takođe, u redovnim razgovorima sa upravljačem uspeli smo da skrenemo pažnju na svu problematiku opstanka sova na Kopaoniku. Štampana je i brošura o gaćastoj kukumavki sa prigodnim tekstom i ilustracijama. U svakom slučaju skromni, ali ohrabrujući početni rezultati bude nadu da će i u budućnosti ove dve retke vrste živeti u šumama Kopaonika i Srbije.

Foto galerija (u pripremi)© 2010-2015 Centar za zaštitu sova Srbije | Design by Templatemo