Ritska sova - Asio flammeus (engl. Short-eared Owl)

Izgled i opis

Ritska sova je srednje veličine, dugih krila i malih uškica. Osnovna boja perja je svetla do tamna žuto-braon sa tamnim linijama. Oči su male i žute. Donji delovi tela su dosta svetliji nego kod utine, a vrhovi krila karakteristično crni. 

 

Rasprostranjenje i brojnost u Srbiji

Ritska sova je pre svega vezana za otvorena nizijska, mozaična staništa Vojvodine, ali je nalažena i na Pešteru (1.150 metara nadm. vis.). Procenjena populacija je 0-5 parova u Srednjoj Srbiji, a 15-30 parova u Vojvodini.

 

Kretanja

Severne populacije se sele ka jugu u toku zime, dok mlade jedinke lutaju. U toku zime u Vojvodinu dolaze ptice iz Severne i Istočne Evrope. Posebno su interesanta sve brojnija posmatranja u naseljima gde zimuju zajedno sa utinama.  

 

Staništa

Ritska sova naseljava otvorene predele sa žbunovima i pojedinačnim drvećem, pašnjake, močvare, obradive površine, goleti i kamenjare. Izbegava šumska staništa. 

 

Ponašanje

Najaktivnije je tokom sumraka i noći, ali često i tokom dana. Leti sporim i dubokim zamasima, često u klizećem letu. Osmatra sa stuba, ograde ili vrha žbuna. Odmara se na tlu među žbunjem ili gustom vegetacijom. Tokom zime se udružuje u jata koja mogu brojati i više desetina primeraka. 

 

Lov i ishrana

Hrani se uglavnom malim sisarima (voluharice), ali i drugim manjim životinjama. Na plen se obrušava najčešće nakon pretraživanja terena, ređe sa osmatračnice. Kada je hrane jako dostupna, pravi zalihe oko gnezda.  

 

Gnežđenje

Ovo je jedina sova u Srbiji koja se isključivo gnezdi na tlu. Gnezdo je smešteno u malo udubljenje na zemlji, često obloženo biljem i grančicama. Tokom aprila i maja ženka na svaka 2 dana polaže 7-10 jaja na kojima leži 4 nedelje. Mladi napuštaju gnezdo nakon 2 nedelje i kriju se u vegetaciji, a sa starošću od 2 meseca postaju nezavisni. 

 

Ugroženost

Ritska sova je ugrožena gubitkom staništa (preoravanje, zarastanje, pošumljavanje), krivolovom, uzmeniravanjem od strane ljudi i domaćih životinja (zemljoradnja, stočarstvo), pesticidima.


© 2010-2015 Centar za zaštitu sova Srbije | Design by Templatemo